پنجشنبه 03 خرداد 1397 ساعت 12:22

با امضای سند ،همکاری های دانشگاه و برق شمال استان گسترده می شود:

نظر به اهمیت همکاری های آموزشی،تحقیقاتی وفناوری میان مراکز علمی وصنایع برای مشارکت فعال محققان وبه منظور بستر سازی همکاریهای سازنده آموزشی وپژوهشی ،استفاده بهینه از پتانسیل های موجود وظرفیت ها وتوانایی های علمی -پژوهشی با تدبیر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  در روزهای اخیرتفاهم نامه ای با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان  منعقد شد .(به نقل از سایت معاونت پژوهشی)