انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار می شود: