پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 02:17

انتخابات نشریات دانشجویی در ازدحام کاندیداهای مدیر مسئولی


لیست کاندیداها و مدیران مسئول حائز شرایط شرکت در انتخابات 
طبق تبصره ماده 12 شیوه نامه مربوطه کاندیداهایی که نام آنها در لیست منتشر شده نیست یا مدیران مسئولی که نامشان در لیست واجدین شرایط رای دادن نیست یا دیگر مدیران مسئولی که نسبت به درج نام یا عدم درج نام کاندیدا یا مدیر مسئولی در لیست های فوق اعتراضی دارند نهایتا تا 5 روز می توانند اعتراض خود را به همراه مستندات به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات (اتاق 303 خانه فرهنگ تحویل دهند.
لازم به ذکر است: 1. طبق ماده 18 شیوه نامه مربوطه  کاندیداهای محترم می توانند از همین لحظه تبلیغات خود را آغاز کنند. 2. در صورت عدم تغییر لیست های فوق انتخابات در ساعت 12 تا 14 روز هجدهم اسفند ماه  در محل سالن شهید باقریان خانه فرهنگ برگزار خواهد شد. 3. کاندیداهای محترم می توانند ناظرینی برای نظارت بر روند رای گیری در پای صندوق رای داشته باشند که واحد نشریات دانشگاه از ایشان نام نویسی بعمل خواهد آورد. 4. مدیران مسئولی که شخصا امکان حضور و رای دادن را ندارند می توانند نماینده ای برای این موضوع مشخص و به صورت کتبی به واحد نشریات دانشگاه معرفی کنند. 5. به همراه داشتن اسناد هویتی برای رای دادن الزامی است.

روابط عمومی دانشگاه
   1395/12/15 13:16    تعداد بازدید :  650

تعداد بازدید : 650
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )