شنبه 02 تیر 1397 ساعت 03:27

بسته حمایتی و تشویقی دانشگاه از دانشجویان کارشناسی ارشد

   دانشگاه ولی‌عصر (عج) در نظر دارد از داوطلبان کارشناسی ارشد با شاخص‌های زیر پس از پذیرفته شدن در این دانشگاه حمایت و تشویقی خود را به شرح ذیل به عمل آورد:

 
مبلغ مورد حمایت شاخص پذیرفته شدگان شماره گروه
ماهیانه مبلغ شش میلیون ريال تمام داوطلبان حائز رتبه یک تا رتبه معادل با یک صدم رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در کد رشته روزانه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد. گروه 1- 5  
ماهیانه مبلغ چهار میلیون ريال تمام داوطلبان حائز رتبه معادل با یک صدم تا یک پنچاهم رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در کد رشته روزانه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد. گروه 1- 6   
کمک هزینه ده میلیون ريال تمام دانش آموختگان حائز رتبه یک از معدل کل در جمع دانشجویان هم ورودی- رشته خود از دانشگاه‌های دولتی حائز رتبه‌های اول و دوم، و دانشگاه ولی‌عصر(عج) گروه 2- 1   
کمک هزینه هفت میلیون ريال تمام دانش آموختگان حائز رتبه دو از معدل کل در جمع دانشجویان هم ورودی- رشته خود از دانشگاه‌های دولتی حائز رتبه‌های اول و دوم، و دانشگاه ولی‌عصر(عج) گروه 2- 2   
کمک هزینه چهار میلیون ريال تمام دانش آموختگان حائز رتبه سه از معدل کل در جمع دانشجویان هم ورودی- رشته خود از دانشگاه‌های دولتی حائز رتبه‌های اول و دوم، و دانشگاه ولی‌عصر(عج) گروه 2- 3   
 
 
  

   1396/2/27 14:24    تعداد بازدید :  4811

تعداد بازدید : 4811
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )