پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 03:29

وقتی که آفتاب جلودار قافله است/دیگر چه بیم از شب و طی قافله است
یعنی کلیم ، آهنگِ جان سامری کرد

ای یاوران ! باید ولی را یاوری کرد

گر صد حرامی ، صد خطر در پیش داریم

حکم جلودار است سر در پیش داریم
http://media.farsnews.net/Media/8910/ImageReports/8910120595/15_8910120595_L600.jpg
Related image

روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/6 10:34    تعداد بازدید :  574

تعداد بازدید : 574
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )