چهارشنبه 27 تیر 1397 ساعت 07:06

بازدید هیات دانشگاه ولی عصر (عج) از دانشگاههای هندوستان - 1391/01/14

آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه به همراه تنی چند از معاونین و مدیران دانشگاه از تاریخ 2 الی 9 فروردین ماه سال 1391 از تعدادی از دانشگاه های هند بازدید و سند همکاری امضاء کردند.
 درابتدایاینبازدیدهیأتبازدیدکنندهازچندمرکزفرهنگیومذهبیبازدیدودرراستایفرهنگمشترکایرانوهندگفتگوهاییانجامگرفت. در روز سوم فروردین ماه دکتر رنجبر کریمی و هیأت همراه با گروه زبان فارسی دانشگاه دهلی پیش نویس تفاهم همکاری های دو جانبه در زمینه های پژوهشی و آموزشی امضاء کردند و قرارشد اولین گروه دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی به مدت یکماه جهت دوره های دانش افزایی به دانشگاه ولی عصر(عج) اعزام شوند. هیأت رییسه دانشگاه همچنین در این سفر از مراکز آموزشی و پژوهشی تحقیقات دانشگاه پوسا در دهلی بازدید و ضمن امضای تفاهم همکاری در ضیافت نهاری که از طرف خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو تدارک دیده شده بود شرکت کرد و درخصوص گسترش زبان فارسی و همکاریهای فرهنگی و مذهبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای دکتر دهگاهی رییس خانه فرهنگ ایران پس از عرض خیر مقدم از میزبانی دانشگاه ولی عصر(عج) از دانشجویان دوره دکتری زبان فارسی دانشگاه دهلی که از آینده نزدیک انجام خواهد شد قدردانی کرد و این همکاری را عامل مؤثر برای تبادلات فرهنگی بین دو کشور اعلام کرد.
  همچنین هیأت مذکور با دعوت رسمی سفیر جمهوری اسلامی در دهلی نو در ضیافت شامی که ترتیب داده شده بود شرکت کردند.


 
   1391/1/14 13:58    تعداد بازدید :  1570

تعداد بازدید : 1570
4.7/10 (تعداد آرا 22 نفر )