تقویم آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

فرایندنیم‌سال اوّل 98-97نیم‌سال دوم 98-97
انتخاب واحد ورودی 95 و ماقبل26شهریور 9 بهمن
انتخاب واحد ورودی 97 و 9627 شهریور10 بهمن
شروع کلاس‌ها31 شهریور13 بهمن
حذف واضافه3 و 4 مهرماه16 و 17 بهمن
حذف اضطراریتا اول دی ماهتا 8 خرداد
مهلت تأیید حذف اضطراری توسط تا اساتیدتا 8 دیتا 15 خرداد
ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابی17 تا 28 آذراز 21 اردیبهشت تا 1 خرداد
مهلت تأیید ثبت‌نام مقدماتی توسط اساتیدتا 5 دیتا 8 خرداد
توزیع درخواست‌‌های انتقال و مهمان-اول تا 31 اردیبهشت
پایان کلاس‌ها19 دی22 خرداد
شروع امتحانات20 دی23 خرداد
تاریخ پایان امتحانات3 بهمن6 تیر
تاریخ برگزاری امتحانات دروس معارف20 و 27 دی ماه 23 و 30 خرداد
تاریخ پایان مهلت ثبت نمرات8 بهمن12 تیر