‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه‏

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

درباره ‏دبیرخانه‌ی هیات ممیزه

هیأت ممیزه دانشگاه ولی عصر (عج) به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 1392/3/4بر اساس موافقت شماره17549/15 مورخ 1392/2/15مقام محترم وزارت آغازکرده است.
هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای چهار کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:
1.      کمیسیون تخصصی علوم انسانی 
2.      کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
3.      کمیسیون تخصصی علوم پایه 
4.      کمیسیون تخصصی کشاورزی

وظایف و اختیارات هیات ممیزه:

1. اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقا به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی

.2 ازریابی کیفیت انجام فعالیتهای فرهنگی-تربیتی-اجتماعی، آموزشی، پژوهشی-فناوری و علمی-اجرایی

.3 تایید استفاده از فرصت مطالعاتی 

4. بررسی وضعیت رکود علمی (بررسی رکود علمی مطابق مقررات خاص مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

.5 احتساب سابقه خدمت اعضای هیات علمی و پیمانی و کارشناسان قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

اطلاعات تماس:

تلفن تماس:31312291- 034
پست الکترونیک: momayeze@vru.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان –میدان 22بهمن- دانشگاه ولی عصر (عج)- سازمان مرکزی – طبقه دوم 

آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها

دستور العمل نحوه امتیازدهی به مقالات

0

file name : -العمل-نحوه-امتیاز-دهی-به-مقالات.pdf
file size : 2 MB
دانلود
مستندات معتبر برخی از مواد آیین‌نامه ارتقا

0

file name : -معتبر-برخی-از-مواد-آیین-نامه-ارتقا.pdf
file size : 156 KB
دانلود
توضیحات ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی

0

file name : -ماده-53-آیین-نامه-استخدامی.pdf
file size : 451 KB
دانلود
احتساب امتیاز مبلغان زباندان در ماده ۱ آیین‌نامه

0

file name : -امتیاز-مبلغان-زباندان-در-ماده-1-ایین-نامه.pdf
file size : 70 KB
دانلود
مصوبات جلسه ۹۷/۰۴/۰۷ هیات ممیزه

0

file name : mosavabat1397.4.7.pdf
file size : 219 KB
دانلود
آیین‌نامه‌های سال ۱۳۹۶

0

file name : aeennameh97.zip
file size : 168 KB
دانلود

فرم ها

فرم ها ومدارک ارتقا مرتبه

0

file name : -های-جدید-ارتقا-اعضای-هیأت-علمی.zip
file size : 311 KB
دانلود
فرمها و مدارک ارتقا مامورین به تحصیل

0

file name : -های-ارتقا-مامورین-به-تحصیل.zip
file size : 170 KB
دانلود
فرمهای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی به قطعی

0

file name : -های-جدید-تبدیل-وضعیت-اعضای-هیأت-علمی-از-رسمی-آزمایشی-به-رسمی-قطعی.zip
file size : 299 KB
دانلود